Sale!

Köp alprazolam 1mg

kr1,800.00

HURRY! ONLY 750 LEFT IN STOCK.

Description

Alprazolam 1 Mg

godtsamaritansk@gmail.com

Alprazolam 1 Mg Alprazolam används för att behandla ångest och panikstörningar. Det tillhör en klass av läkemedel som kallas bensodiazepiner som verkar på hjärnan och nerverna (centrala nervsystemet) för att ge en lugnande effekt. Det fungerar genom att förbättra effekterna av en viss naturlig kemikalie i kroppen (GABA).

ANVÄNDNINGAR AV ALPRAZOLAM 1MG:

Alprazolam 1 Mg används för att behandla ångest och panikstörningar. Det tillhör en klass av läkemedel som kallas bensodiazepiner som verkar på hjärnan och nerverna (centrala nervsystemet) för att ge en lugnande effekt.

BIVERKNINGAR AV ALPRAZOLAM 1MG:

Psykologiskt och fysiskt beroende, abstinenssyndrom; dåsighet, sedering, svindel, huvudvärk, synstörningar, magstörningar, gulsot; trötthet, muskelsvaghet, ataxi, yrsel, förvirring och depression. Potentiellt dödlig: Bloddyskrasi.

DRUKINTERAKTIONER AV ALPRAZOLAM 1MG:

Potentierar verkan av alkohol och CNS-depressiva medel. Minskat konc med cigarettrökning med 50%. Potentiellt dödlig: Cimetidin och fluoxetin minskar clearance av alprazolam. Alprazolam ökar aktiviteten av imipramin och desipramin.

KONTRAINDIKATIONER AV ALPRAZOLAM 1MG:

Akut trångvinkelglaukom, redan existerande CNS-depression eller koma, resp depression, akut lunginsufficiens eller sömnapné; allvarligt nedsatt leverfunktion graviditet, amning.

MEKANISM FÖR ÅTGÄRD AV ALPRAZOLAM 1MG:

Alprazolam har ångestdämpande, muskelavslappnande, antikonvulsiva, antidepressiva och sömnmodifierande effekter. Det binder till de γ aminosmörsyra (GABA) -specifika platserna i hela CNS, vilket leder till en ökning av den hämmande effekten av GABA på neuronal excitabilitet. Ökad neuronal permeabilitet för kloridjoner resulterar således i hyperpolarisering och stabilisering. Absorption: Väl absorberad från GIT (oral); maximala plasmakoncentrationer efter 1-2 timmar. Fördelning: Proteinbindande: 70-80% Metabolism: Lever; omvandlas till Î ± -hydroxialprazolam och bensofenon. Utsöndring: Urin (som oförändrat läkemedel och metaboliter); 11-15 timmar (eliminationshalveringstid).

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ALPRAZOLAM 1MG:

Dosreduktion eller gradvis uttag. Beroende. Geriatriska eller försvagade patienter. Muskelsvaghet, nedsatt lever- eller njurfunktion; arterioskleros; fetma; depression, särskilt självmordstendens; kronisk lunginsufficiens. Kan försämra förmågan att framföra fordon eller använda maskiner. Barn under

godtsamaritansk@gmail.com